rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Plan Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta – prezentacja

21, listopad, 2016 | Aktualności

Prezentacja projektu Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta przez zespół autorów z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Myczkowskiego odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5.

Organizator: URząd Miasta Krakowa. Partner: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida. Wstęp wolny.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych analiz zasobu krajobrazowego i uwarunkowań widokowo-kompozycyjnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych Nowej Huty. Omówiona będzie także dokonana waloryzacja i diagnoza trwających w Nowej Hucie przemian oraz opracowane wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu dzielnicy. W prezentacji udział wezmą członkowie zespołu projektowego: prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski, mgr Karol Chajdys, dr Urszula Forczek-Brataniec, mgr Karolina Latusek, mgr Roman Marcinek, mgr Paulina Nosalska, mgr Wojciech Rymsza-Mazur, dr Andrzej Siwek, dr Krzysztof Wielgus.

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków przewidzianych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tworzony jest na podstawie wyrażonej w uchwale decyzji Rady Gminy na wartościowych obszarach krajobrazu kulturowego. Na terenie objętym parkiem kulturowym tworzy się plan ochrony, przyjmowany przez Radę Gminy w drodze uchwały. W dokumencie tym znajdują się wytyczne w zakresie ochrony danej przestrzeni.

Prace nad utworzeniem Parku Kulturowego Nowa Huta oraz jego planu ochrony trwają od 2014 r. Prowadzi je wyłoniony w przetargu zespół z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, którego szefem jest prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie