rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Projekt zgłoszony, co teraz?

29, styczeń, 2017 | Dla Wnioskodawcy

WERYFIKACJA

Każdy wniosek przechodzi dwa etapy weryfikacji:

Weryfikacja formalna:

Na tym etapie sprawdzane jest, czy wszystkie pola formularza zostały wypełnione. Jeśli zauważy się jakieś braki (np. ktoś nie podał swojego imienia, numeru bloku, danych kontaktowych, nie uzupełnił harmonogramu, itp.), wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnień, na które zgodnie z Regulaminem ma 5 dni roboczych od momentu zawiadomienia o brakach.
Na tym etapie weryfikowana jest również lista poparcia – sprawdzane jest, czy widnieje na niej 15 podpisów oraz czy podpisane osoby podały krakowskie adresy zamieszkania (dodatkowo w przypadku projektów dzielnicowych, czy podane adresy mieszczą się na terenie dzielnicy zamieszkania wnioskodawcy i jednocześnie dzielnicy, której projekt dotyczy).

Weryfikacja prawna:

Jednostki dokonujące oceny opierają się na zapisach paragrafu 1 i 12 Regulaminu budżetu obywatelskiego.

Sprawdzane jest:

 • Czy zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy lub powiatu.
 • Czy zadanie spełnia kryterium ogólnodostępności. Przyjmuje się, że aby uznać projekt za ogólnodostępny koniecznym jest, by jego realizacja odbywała się po pierwsze w przestrzeni ogólnodostępnej, a po drugie, by nabór do udziału w planowanym przedsięwzięciu był otwarty. Kryterium ogólnodostępności zostaje spełnione, jeżeli przynajmniej każdemu członkowi grupy społecznej będącej adresatem projektu i określonej w formularzu zgłoszeniowym zostanie zapewniony bezpośredni dostęp do efektu realizacji tego projektu. Jeżeli ze względu na specyfikę projektu nie będzie możliwe zapewnienie nieprzerwanego, bezpośredniego dostępu do efektu jego realizacji, to pozytywna weryfikacja szczegółowa tego projektu powinna być warunkowana wskazaniem okresu, w którym przynajmniej każdemu członkowi ww. grupy społecznej zostanie umożliwiony bezpośredni dostęp.
 • Czy koszt zadania mieści się w określonych limitach finansowych.
 • Czy roczne koszty utrzymania zadania nie przewyższają 30% wartości proponowanego zadania.
  Uwaga: kryterium to dotyczy jedynie zadań, których koszt realizacji jest wyższy niż 20 tysięcy złotych.
 • Czy zadanie nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.
  Uwaga: powyższe kryterium weryfikuje się w oparciu o stan prawny na dzień zgłoszenia zadania.
 • Jeśli realizacja zadania wymaga współpracy instytucjonalnej (np. z domem kultury, szkołą, itp.), to czy wnioskodawca załączył pisemne oświadczenie o gotowości danej instytucji do współpracy w zakresie realizacji zadania podpisane przez osobę kierującą instytucją (lub osobę ją zastępującą).
 • Czy realizacja zadania nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.
 • Czy zadania (zwłaszcza inwestycyjne) zaplanowane zostały na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków.
 • Czy w propozycji zgłoszenia zadania uwzględniono jego całościową realizację.  Planowanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub wnioskowanie o zabezpieczenie środków wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt będzie oceniane negatywnie.

Jeśli w toku weryfikacji okaże się, że zgłoszone zadanie ma braki, bądź ich ewentualna realizacja wymaga modyfikacji zgłoszonej propozycji zadania, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany mailowo i telefonicznie (za pomocą danych, które zostały podane w formularzu zgłoszenia projektu). Każda modyfikacja wymaga zgody wnioskodawcy.
Uwaga: jeśli wnioskodawca nie wyrazi zgody na modyfikację, a zadanie nie jest możliwe do realizacji w pierwotnym kształcie, jest to przesłanka dla jednostki oceniającej do negatywnej oceny zadania.

Jeśli jednostka oceniająca zauważy, że dwa lub więcej zadań jest do siebie podobnych, ma obowiązek zorganizowania spotkania z udziałem wnioskodawców celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden. Jeśli wnioskodawcy nie wyrażą takiej zgody, projekty będą procedowane osobno.

 

PO WERYFIKACJI

Po zakończonej weryfikacji jej wyniki podawane są do publicznej wiadomości.
Każde z zadań oznaczone jest jako „przyjęte” lub „odrzucone”.

 • Dla zadań „przyjętych” jednostka oceniająca dokonuje charakterystyki długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania.
 • Dla zadań „odrzuconych” jednostka oceniająca przygotowuje uzasadnienie.

Jeśli projekt zostanie odrzucony, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w dniach 3- 7 czerwca 2017 r., najlepiej drogą mailową na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl.
Równolegle ze składaniem protestów organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

 • wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i
 • jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku i
 • przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie