rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Regulamin dofinansowania wyjazdów dla osób niepełnosprawnych.

9, kwiecień, 2014 | Aktualności

Dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zrzeszonych w Grupie Wsparcia przy Radzie Dzielnicy XVIII na turnus rehabilitacyjny w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych realizowanych przez Rady Dzielnic: XIV, XVI, XVII, XVIII.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Te cele od 12 lat realizuje Rada Dzielnicy XVIII – służąc pomocą i wsparciem tym rodzinom.

1. Zadanie „Wyjazd dla osób niepełnosprawnych z Grupy Wsparcia” jest realizowane na podstawie uchwał:
1.1. Nr XLIV/685/14 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 24 marca 2014 roku „Organizacja turnusu wczasowo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z Grupy Wsparcia działającej przy Radzie Dzielnicy XVIII – 30 000 zł”
1.2. Nr XXXVII/293/13 Rady Dzielnicy XVI „Bieńczyce” z dnia 24 października 2013 roku „Dofinansowanie do turnusu wczasowo-rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób z orzeczeniem niepełnosprawności w znacznym stopniu z terenu Dzielnicy XVI – kwota 5000 zł”
1.3. Nr XXXIV/283/2013 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 26 września 2013 roku „Wakacje dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów z terenów Dzielnic nowohuckich – kwota 8000 zł”
1.4. Nr XXXV/438/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 9 października 2013 roku „Organizacja turnusu wczasowo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z grupy wsparcia działającej przy Radzie Dzielnicy XVIII – kwota 5000 zł”
2. Ogłoszenie o możliwości składania podań o dofinansowanie winno być zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rad Dzielnic XIV, XVI, XVII, XVIII, jak również w wersji elektronicznej na stronach internetowych wym.Rad Dzielnic.
3. Z turnusu rehabilitacyjno-wczasowego może korzystać każdy uczestnik „Grupy Wsparcia” zintegrowany z tą grupą i posiadający własne środki finansowe w zależności od potrzeb.
4. Każdy z kandydatów składa do Radzie Dzielnicy XVIII – która jest koordynatorem zadania podanie dołączając ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym połączonego z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego i oświadczenie o wysokości dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia podania. Dokumenty winny być złożone w terminie do 30 kwietnia 2014.
5. Biuro Rady XVIII potwierdza przyjęcie podania oraz nadaje numer podaniu.
6. Weryfikację wstępną z określeniem kosztów wczasów i ewentualnymi dopłatami realizuje Komisja Mieszkaniowa i Osób Niepełnosprawnych działająca przy Radzie Dzielnicy XVIII wraz z delegowanymi członkami Rady Dzielnicy XIV, XVI, XVII, dopraszając przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa – jako zespół kwalifikacyjny. Obsługę kancelaryjną prac zespołu kwalifikacyjnego zapewnia biuro Rady Dzielnicy XVIII.
7. Pełna lista uczestników turnusu rehabilitacyjno-wczasowego powstanie po określeniu ceny wczasów, terminów oraz dopłat i po wyłonieniu realizatora przez Urząd Miasta Krakowa.
8. Kryteria kwalifikacji:
8.1. Posiadanie ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym połączonego z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego.
8.2. Miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa.
8.3. Dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 1355 zł netto (dochód wszystkich rodzin będzie weryfikowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie składanych przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego)
9. Prawo do wyjazdu z opiekunem przysługuje osobom, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności mają wskazaną konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
10. Lista osób zakwalifikowanych zostanie przedstawiona przez zespół kwalifikacyjny do dnia 15 maja br.
11. Ostateczną listę wraz z protokołem Komisji Mieszkalnictwa, Społecznej i Osób Niepełnosprawnych zatwierdzają Przewodniczący Rad Dzielnic XIV,XVI,XVII,XVIII. Zatwierdzona lista zostanie przekazana do Urzędu Miasta Krakowa do dnia 30 maja 2014.
12. Lista osób zakwalifikowanych pozostanie do wglądu w siedzibie Rad Dzielnic: XIV, XVI, XVII, XVIII. Lista będzie zawierać numery podań nadane podczas ich złożenia.
Odwołania w formie pisemnej od decyzji zespołu kwalifikacyjnego będzie można składać w biurze Rady Dzielnicy XVIII w terminie 7 dni od daty wywieszenia listy. Odwołania będą rozpatrywane przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVIII – do dnia 5 czerwca 2014 roku. O podjętym rozstrzygnięciu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie. Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie.
13. Podania rozpatrzone negatywnie w danym roku nie podlegają przesunięciu na rok następny.
14. Podanie nieprawdziwych danych w podaniu, w przypadku ich ujawnienia, skutkuje odmową przyznania dofinansowania.
15. Niniejsze zasady jako opis procedury wyboru uczestników zadania realizowanego w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych przez Radę Dzielnicy XIV,XVI,XVII,XVIII zostaną przyjęte w formie pisemnej przez Zarządy wym. Dzielnic.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie