rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Uchwały 5 kadencji 2007 – 2010

Uchwały z XLIX Sesji
W dniu 10 listopada 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
 • korekty rozkładu jazdy autobusu linii 110
 • objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie Dzielnicy XVII
 • poparcia starań o przedłużenie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej TPD – Placówki Wsparcia Dziennego „Dzieci z Jaskrowej”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLVIII Sesji
W dniu 28 października 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2011
 • projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na 2011 rok
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 75/1 o pow. 0,0100 ha oraz działki nr 74/2 o pow. 0,0138 ha obr. 12 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Lubockiej
 • ustanowienia służebności po terenie działki nr 234/1 obręb 44 Nowa Huta położonej przy ul. Wańkowicza
 • ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego w Krakowie dla potrzeb Zakładu Produkcji Cukierniczej na działce nr 65/10 obr. 17 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 65/10, 65/5, 65/12, 65/9, 65/8, 65/1 obr. j.w. i na dz. nr 228/1 obr. 16 Nowa Huta przy ul. Wadowskiej 2c w Krakowie”
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 841/105 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy St. A. Poniatowskiego
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2010
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2011 roku
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2011
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, drogami dojazdowymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą budowę przyłącza cieplnego, przyłącza gazowego, przyłącza kanalizacji opadowej oraz przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 238, 240, 599/1, 599/2, 600, 598, 241/22, 241/23, 252/3, 234/15 obr. j.w., oraz wjazdem na dz. nr 597, 598, 241/22, 599/1, 599/2 obr. j.w. w rej. ul. Architektów”
 • zaopiniowania projektu rurociągu odprowadzającego wody deszczowe z rejonu ul. Zakole 23 w Krakowie do istniejącego rowu melioracyjnego na dz. 108 obr. 4 jedn. ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLVII Sesji
W dniu 23 września 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2011
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2011
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Kulturalne wydarzenia lokalne” na 2011 rok
 • podziału środków na zadaniu powierzonym w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2011
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Giedroycia w Krakowie” – 64/32, 64/10, 64/17, 64/41, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 36/8, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 98/2, 2/4, 2/5, 100/1, 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 101/3 obr. 43 Nowa Huta; dz. nr 1/565, 1/566, 1/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 35/3 obr. 20 Nowa Huta; dz. nr 264/15, 264/16, 263/11, 51/25, 51/27, 51/28, 51/24, 308, 249 obr. 47 Nowa Huta; dz. nr 382/7 obr. 44 Nowa Huta
 • 4.6 korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2010
 • 4.7 ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 754/3, części działki nr 755 oznaczonej jako lit. B, części działki nr 328/84 oznaczonej jako lit. A oraz części działki nr 328/84 oznaczonej jako lit. B położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Bolesława Krzywoustego

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLVI Sesji
W dniu 26 sierpnia 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • korekty zakresu rzeczowego zadania „Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy” na rok 2010 w ramach zadania powierzonego pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”
 • określenia wysokości środków na zadania proponowane do realizacji w ramach zadania powierzonego „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2010
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach pismo: ML-02.MW.714094-193/10 z dnia 29.07.2010 r.
 • utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2010r.
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi, drogami dojazdowymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą budowę przyłącza cieplnego, gazowego, kanalizacji opadowej oraz przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej
 • Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wadów – Węgrzynowice
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2011 roku

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLV Sesji/308/2010
W dniu 8 lipca 2010r. podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2011
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Bezpieczny Kraków” na rok 2011
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Kulturalne wydarzenia lokalne” na 2011 rok
 • podziału środków na zadaniu powierzonym w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2011
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Giedroycia w Krakowie”
 • korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2010
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 754/3, części działki nr 755 oznaczonej jako lit. B, części działki nr 328/84 oznaczonej jako lit. A oraz części działki nr 328/84 oznaczonej jako lit. B położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Bolesława Krzywoustego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. kliknij, aby przeczytać uchwały

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie