rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wzór karty do głosowania w Budżecie Obywatelskim

22, wrzesień, 2014 | 2014, Aktualności, Budżet obywatelski

Zarządzeniem nr Nr 2621/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2014 r. został przyjęty wzór karty do głosowania na projektu w budżecie obywatelskim.
Pełna treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE Nr 2621/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania oraz regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz uchwały Nr XCVII/1465/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1554) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyboru zadań o charakterze lokalnym oraz o charakterze ogólnomiejskim, spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje się na jednej karcie do głosowania w wersji papierowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia albo na elektronicznym formularzu karty do głosowania, dostępnym w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Krakowa pod adresem internetowym budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (www.budzet.krakow.pl).

§ 2. Regulamin głosowania określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z przeprowadzeniem głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie