rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Deklaracja dostępności

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.dzielnica17.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-24.

Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-23.

  1. Strona internetowa http://www.dzielnica17.krakow.pljest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
  • Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-23..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie nie można używać standardowych skrótów klawiszowych

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Radą Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie rada@dzielnica17.krakow.pl, 12 645-30-09 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz  zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie mieści się w bloku mieszkalnym nr 15 zlokalizowanym na os. Na Stoku 1 Krakowie. Wejście do Rady Dzielnicy znajduje się z boku bloku, po schodach i nie jest  przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie