rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

19 października 2023 r. godz. 17.00 ARTZona, Ośrodek Kultury C.K. Norwida, os. Górali 4. Ostatnie spotkanie w formie konsultacji społecznych dotyczące tzw. obszaru NOWE MIAST w rejonie Rubitw w Krakowie.

18, październik, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców do udziału w trwających od 17 lipca do 1 grudnia 2023 r. konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.

Ostatnie spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych odbędzie się:

19 października 2023 r. godz. 17.00 ARTZona, Ośrodek Kultury C.K. Norwida, os. Górali 4

Celem konsultacji jest opracowanie akceptowalnego przez stronę społeczną długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju obszaru części Dzielnic XII i XIII zlokalizowanego pomiędzy ul. Mierzei Wiślanej od zachodu – Jana Surzyckiego – Christo Botewa – Tadeusza Śliwiaka – ul. Trakt Papieski od północy – granicą Gminy Kraków w kierunku południowym do torów kolejowych relacji Kraków – Tarnów – północną granicą terenów kolejowych w kierunku zachodnim do ul. Mierzeja Wiślana z uwzględnieniem proponowanych zmian przestrzennych zapisanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa 2014 roku oraz możliwych nowych rozwiązań w tym obszarze. 

Ortofotomapa obszaru podlegającego konsultacjom społecznym dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII. 
Konsultacje prowadzone są przez Urząd Miasta Krakowa na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa: CVII/2908/23 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII oraz CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach procesu konsultacji zaplanowano:

 1. Możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w okresie od 17 lipca do 15 września 2023 r.

Link do ankiety elektronicznej: https://forms.office.com/e/HSh8k46mG8

Ankieta w tym okresie była dostępna także w wersji papierowej w:

 • siedzibie Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, ul. Kurczaba 3
 • siedzibie Rady Dzielnicy XIII Podgórze, Rynek Podgórski 1
 • budynku Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, ul. Zabłocie 22 (parter)

a także poniżej w wersji pdf, którą można wypełnić i dostarczyć pod wyżej wskazane adresy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków:

 1. Spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych w dniach:
 • 3 października 2023 r. godz. 17.00 Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1
 • 12 października 2023 r. godz. 17.00 Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20
 • 19 października 2023 r. godz. 17.00 ARTZona, Ośrodek Kultury C.K. Norwida, os. Górali 4
 1. Partycypacyjne warsztaty dzielnicowe:
 • Dzielnica XII: 23 października 2023 r., godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41
 • Dzielnica XIII: 26 października 2023 r., godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79
 1. Dyżury telefoniczne eksperta w dniach: 30 października 2023 r., 6 listopada 2023 r., 13 listopada 2023 r., 20 listopada 2023 r. i 27 listopada 2023 r. w godzinach 15.00.-17.00. pod numerem telefonu 12 616 85 56.

Do udziału w warsztatach,  we wrześniu, zostanie przeprowadzona rejestracja uczestników (link do szerszej informacji na temat rejestracji uczestników). 

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania:

 

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie