rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE” Wydłużono termin składania wniosków do dnia 16 lutego 2024 r.

12, styczeń, 2024 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK – Informuje

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE” Wydłużono termin składania wniosków do dnia 16 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam:   https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=182538 

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr CXXIII/3344/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wzgórza Krzesławickie”.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na obowiązującym FORMULARZU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

FORMULARZ składa się w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. Formularz jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne (w zakładce WZORY) oraz udostępniony w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa na dzienniku podawczym (adres: ul. Mogilska 41).

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres:

wnioski-bp@um.krakow.pl

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie formularza w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze),
  • wysłanie formularza drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,  
  • formularz do pobrania: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=182538 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie